حمام تاریخی آقانقی از حمام های تاریخی اردبیل می باشد. آقا نقی از رجال دوره قاجار است که در سال 1297 به سمت موتمن الرعایا منصوب گردید و محله آقا نقی در نزدیکی عالی قاپو و نیز این حمام به نام اوست. این بنا در محله دروازه (عالی قاپو ) اردبیل روبروی در ورودی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی قرار دارد. این حمام در دوره پیش از صفویه و نیمه دوم قرن هفتم هجری بنا شده و در دوره صفویه بطورکامل توسعه و تعمیر شده است. در اواخر صفویه به علت گذر زمان این بنا فرسوده و تعطیل شده است ولی در دوره قاجار دوباره احیا شده و تا دهه چهل شمسی فعال بوده و وسعت آن به دلیل خیابان کشی بسیار محدود شده و بخش زنانه آن ازبین رفته است .این بنا در سال1376 در فهرست آثار ملی به ثبت رسید..

حمام آقانقی

حمام آقانقیحمام آقانقیلینک مطلب

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedIn